Wat is voorzorg ?

Met voorzorg bedoelt men aanvullende sociale bescherming: een sociale bescherming bovenop diegene die optreedt in het kader van een verplicht stelsel.

Wat noemt men voorzorg ?

Voorzorg dekt meer bepaald alles wat valt onder de dekking van risico’s die betrekking hebben op personen (en niet op goederen): Het gaat dus om risico’s die betrekking hebben op :

 • een overlijden,
 • een ziekte,
 • een bevalling,
 • een ongeschiktheid,
 • een invaliditeit,
 • een hospitalisatie.

Wanneer het risico zich daadwerkelijk voordoet, worden prestaties in contanten gestort.
De sociale zekerheid wordt gefinancierd met de verplichte sociale bijdragen. de betaling van deze bijdragen geeft recht op een basisdekking. Hierbij kunnen nog extra stortingen komen.

De sociale zekerheid en de instellingen voor aanvullende voorzorg dekken onder meer de risico’s op inkomensverlies bij het tijdelijk of definitief stoppen met werken als gevolg van een ziekte of invaliditeit, of nog in geval van overlijden. Er worden dan prestaties gestort in de vorm van dagelijkse vergoedingen, renten of kapitalen: die compenseren dit inkomensverlies gedeeltelijk.

Er zijn verschillende beschermingsniveaus:

 • een basisstelsel, dat wordt beheerd door de organen van de sociale zekerheid ;
 • een verplicht aanvullend stelsel (collectieve overeenkomst, maandelijkse heffing) ;
 • een collectief facultatief stelsel, dat wordt ondertekend in het kader van de onderneming en wordt verdeeld onder de voorzorgsinstellingen, de mutualiteiten en de verzekeringsmaatschappijen: sommige collectieve overeenkomsten maken de aansluiting bij een voorzorgsinstelling verplicht.
 • facultatieve individuele voorzorgscontracten, die worden aangeboden door de mutualiteiten en de verzekeringsmaatschappijen.

De verplichte sociale basisbescherming steunt dus grotendeels op het algemene stelsel van de sociale zekerheid en blijft vaak onvoldoende.

Waarom een persoonlijk voorzorgscontract afsluiten ?

Ziekte en ongevallen maken deel uit van het leven en niemand weet wat de toekomst voor hem in petto heeft. Het is dus noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het evenwicht in het gezin bewaard blijft, ongeacht de omstandigheden.

Het is echter duidelijk dat de prestaties betaald door de sociale zekerheid onvoldoende zijn om het inkomensverlies te compenseren.

Een voorzorgscontract is bedoeld om de financiële gevolgen als gevolg van het wegvallen van het gezinshoofd en/of de echtgenote tot een minimum te beperken en om het gezin te helpen bij ernstige voorvallen, wanneer er sprake is van tijdelijke arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of overlijden.
Over het algemeen, wanneer iemand zich in de onmogelijkheid bevindt om te gaan werken, als gevolg van een ongeval of een ziekte, daalt zijn inkomen, terwijl hij toch nog heel wat kosten heeft.

In geval van overlijden kan het gezin zonder inkomen vallen op het ogenblik dat eventuele successierechten moeten worden betaald om het vermogen te kunnen behouden.
Op dergelijke moeilijke momenten is er dan ook een risico dat men in financiële moeilijkheden terechtkomt die men bijzonder moeilijk het hoofd kan bieden. Wanneer deze moeilijkheden blijven aanhouden, kan dit de toekomst ernstig in gevaar brengen: niet alleen het dagelijkse leven, maar ook de opvoeding en de studies van de kinderen.

Een voorzorgscontract dat in het kader van de onderneming werd afgesloten, kan tegemoetkomen aan deze dekkingsbehoefte, naargelang de voorziene waarborgen. Wanneer de werknemer het bedrijf echter verlaat, heeft hij van de ene dag op de andere plots geen enkele aanvullende sociale bescherming meer.

Het individuele voorzorgscontract daarentegen zal het gezin steeds beschermen: het waarborgt het loon door middel van vergoedingen, renten, kapitalen en vormt een aanzienlijke aanvulling op de verplichte sociale basisverzekering.

Om de levensstandaard van het gezin in moeilijke omstandigheden te waarborgen moet dus een voorzorgscontract worden afgesloten. Deze voorzorgsmaatregelen garandeert de betaling van aanvullende kapitalen en/of vergoedingen.

Dankzij de verschillende beschikbare contracten kan elk gezinslid zijn levensprojecten verwezenlijken. Bovendien is een voorzorgsproduct een ideale waarborg om ze tot een goed einde te brengen.

Wie wil ANTICIPEREN en GERUST ZIJN, moet dus een voorzorgscontract afsluiten.

Neem kontakt met ons op om meer informatie hierover te bekomen

  Uw naam (verplicht)

  Uw email adres (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht