Juridische disclaimer

Deze website heeft tot doel u, bezoeker, informatie te verstrekken over de diensten die wij, AAA Capitalfin bvba – Congresstraat 20 – 1000 Brussel – ondernemingsnummer 0632.980.527 – FSMA 067296 A-cB en/of Fiba nv – Kerkstraat 18 – 4700 Eupen – ondernemingsnummer 0886.410.051 – FSMA 101155 A-cB en/of All Consult & Company bvba – Kerkstraat 18 – 4700 Eupen – ondernemingsnummer 0878 259 180 – FSMA 066982 A , aanbieden, ondermeer wat betreft onze activiteit van gevolmachtigd agent van AXA Bank Europe (‘AXA Bank’) en onze werkzaamheden als verzekeringstussenpersoon. Geen enkel element van deze website vormt een advies inzake bankproducten en beleggingen, noch inzake verzekeringen. Voor nog meer precieze informatie nodigen wij u uit zich tot ons kantoor te wenden (zie rubriek ‘contact’).

Alhoewel deze website met de grootste zorg is samengesteld en geregeld wordt bijgewerkt, kunnen wij de juistheid, geldigheid, pertinentie, bruikbaarheid en/of volledigheid niet waarborgen. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die u of wie dan ook zou kunnen lijden als gevolg van de toegang tot de website, de raadpleging ervan en/of het gebruik van de informatie die op deze website beschikbaar is. Onze aansprakelijkheid beperkt zich hoedanook tot een zware fout en/of kwaadwillig opzet van ons of onze aangestelden, wat er ook de oorzaak zou van zijn. Zij blijft steeds beperkt tot de rechtstreekse schade en dit tot beloop van de bedragen die gedekt zijn door onze verzekering voor beroepsaansprakelijkheid.

Als AXA Bank agent stellen wij informatie op deze website ter beschikking aangaande bankverrichtingen, bankproducten en beleggingen bij AXA Bank. Informatie aangaande verzekeringen (of andere diensten die wij aanbieden) houdt geen verband met onze hoedanigheid van AXA Bank agent en behoort daarentegen tot het domein van onze activiteiten inzake verzekeringsbemiddeling.

Alle intellectuele rechten m.b.t. deze website, zijn inhoud, gegevens en vorm, alsook m.b.t. de informatie, de merken, de logo’s en beelden die erop voorkomen behoren toe aan onszelf of aan derden die ons toegestaan hebben ervan gebruik te maken. De toegang tot deze website betekent nooit dat enig zulk intellectueel recht of enig gebruiksrecht wordt overgedragen. Het is de bezoeker dan ook verboden de website of enig element ervan geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te gebruiken, op welke wijze dan ook, tenzij voor strikt persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Uiteraard is het ook verboden de documentatie te verspreiden, over te dragen of te verkopen.

Deze website richt zich enkel tot Belgische ingezetenen. De website en al zijn gevolgen zijn beheerst door het Belgische recht. Enkel de Belgische rechtsmachten zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil m.b.t. de website, zijn inhoud en zijn gevolgen.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De gegevens die via deze website werden verkregen zullen door Ricardo Magliocchetti – Congresstraat 20 – 1000 Brussel verantwoordelijke voor de verwerking worden verwerkt voor volgende doeleinden: het beantwoorden van de vragen die u aan ons stelt.

U hebt het recht op mededeling en verbetering van de u betreffende gegevens. Indien u van dit recht wenst gebruik te maken, moet u een schriftelijke aanvraag gedateerd, ondertekend en vergezeld van een kopie van de voor- en achterzijde van uw identiteitskaart richten aan Ricardo Magliocchetti – Congresstraat 20 -1000 Brussel.